Vedtægter

Vedtægter for UGGERHALNE VANDVÆRK

§1

Navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Uggerhalne Vandværk. Selskabets hjemsted er Uggerhalne i Aalborg Kommune.

§2

Formål

Selskabets formål er at forsyne ejendomme i byen og nærmeste omegn med godt vand til billigst mulige pris. Kun ejendomme, hvis ejere er medlemmer, kan modtage vand fra værket. Dog skal det – efter bestyrelsens skøn – kunne lade sig gøre at levere vand til ejendomme eller institutioner, der ifølge deres natur eller særlige omstændigheder ikke kan være andelshavere – såsom forsamlingshuse m.fl.

§3

Medlemmer

Selskabets medlemmer er grundejere, som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overtagelsen var medlem af selskabet.

§4

Medlemmers rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

§5

Medlemmers forpligtelser

 

For lån som selskabet måtte optage, herunder for lånenes rettidige forrentning og afdrag, samt for alle øvri­ge forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejeres overholdelse af regulativet. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han – og ved dødsfald hans bo – forpligtet til at drage omsorg for at den nye ejer indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet.

Vandværket skal skriftligt underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for vandafgift.

Ethvert medlem har pligt til udelukkende at aftage sit vandforbrug fra værket med mindre vedkommende har fået anden særlig aftale.

§6

Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

  1. Ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.) ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens (medlemmets) andel i selskabets gæld indbetales.
  2. Ved eksklusion af selskabet på grund af restance, der ikke har kunnet inddrives, dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til den omhandlede ejendom, betragtes dette som ny tilslutning.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§7

Levering til ikke-medlem­mer (købere)

Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, dog bortset fra hæftelse for selskabets gæld.

Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

§8

Anlæg

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, jævnfør dog regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til og med stophane anbragt efter regulativets bestemmelser, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. Vandurene tilhører selskabet. Med­lemmet skal betale erstatning, såfremt det misligholdes eller ødelægges eller er anbragt forkert.

§9

Ledninger over privat grund

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, når der er en væsentlig begrundelse herfor og så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det for­volder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvist vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er dette forpligtet til at tåle dette, såfremt bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen og ejeren tilstilles kopi.

§10

Indskrænkninger i vand leverancen

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand i henhold til § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jævnfør iøvrigt regulativets bestemmelse.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af besyrelsen.

Vandspild er forbudt, jævnfør regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning, pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

§11

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel ved avertering i lokalblade.

Forslag, som ikke er opført på dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra med­lemmerne til den ordinære generalforsamling skal indgives til bestyrelsens formand senest den 15. marts.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende

  1. Valg af dirigent
  2. beretning om det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  5. Valg af revisor og suppleanter for 2 år
  6. Andre på dagsordenen opførte forslag, herunder indkomne forslag
  7. Eventuelt

Intet medlem kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af begæringen og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§12

Stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere end en stemme pr. ejendom som ved­kommende ejer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinære som på ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne
stemmer, og desuden skal mindst halvdelen af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling.

Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse, kan ikke ændres af nogen generalforsamling før alle lån er fuldt tilbagebetalt eller ændringen godkendes af långiverne.

§13

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.Bestyrelsen har ret til godtgørelseBestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstem­melse med vedtægterne og gældende regulativ, og kan for selskabets regning antage personale, herunder bestyrelsesmedlemmer, i fornødent omfang, samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse m.v.Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

§14

Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af 2 medlemmer af bestyrelsen.

§16

Opløsning

Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, for eksempel ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 indeholdte bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Overskydende kapital ved en opløsning kan ikke udbetales til andelshaverne, men skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

§17

Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 18.5.1987.

Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen.